Brandenburg Gate, Berlin. photo by Shayne House (@shaynehouse) on Unsplash