My feet photo by Karina Slizova (@karinkasvit) on Unsplash