Yosemite under pale blue sky photo by Nikolay Maslov (@ndmaslov) on Unsplash