Tokyo on a rainy day photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash