Sheeps photo by Eran Menashri (@chesnutt) on Unsplash