Esoteric Prayer Bells photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash