Stone Garden photo by Ravel Alviando (@rvlalviando) on Unsplash