Old v Modern photo by Nigel Tadyanehondo (@nxvision) on Unsplash