Lost in her eyes photo by Ashley Satanosky (@ashley92nicole) on Unsplash