Bartender spraying on whiskey photo by Artem Pochepetsky (@fo0x) on Unsplash