four round white ceramic bowls on white surface
four round white ceramic bowls on white surface

Four bowls for the family

TrackingTrackingTrackingTracking