Complexity photo by Manish Chandra (@manishcha) on Unsplash