Lost Coast photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash