Man on a lake platform photo by Maxim Smith (@zoner) on Unsplash