Fence bird photo by Dmitrii Ivanov (@verokark) on Unsplash