Alone photo by Abraham Yusuf (@abrahamyusuff) on Unsplash