Navy Day photo by Alex Shapovalov (@alexshapovalov93) on Unsplash