Empty Room photo by Bilal Khettab (@bilalkhettab) on Unsplash