Devgad Alphanso Mango photo by KhemRaj Jadhav (@khemrajjadhav) on Unsplash