Amphawa Floating Market photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash