Minimal Designer Wardrobe photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash