Bright Night photo by Maksym Pyatnochka (@ukie_power) on Unsplash