Milky Flow photo by samrat chitta (@samshot) on Unsplash