Monumental Valley photo by Ricardo Frantz (@ricardofrantz) on Unsplash