Frozen photo by John Schnobrich (@johnschno) on Unsplash