Fish farmer photo by Hirushan Dissanayake (@harsh95) on Unsplash