White Goose on Black photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash