Strength training photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash