Indian Flag photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash