The Risk of Improvisation photo by Roger Burgoyne (@rtburgoyne) on Unsplash