The dancing men photo by Yingchou Han (@hyingchou) on Unsplash