Gostenhof U-Bahn photo by Dmitri Popov (@dmpop) on Unsplash