Buddha photo by Stig Albansson (@stigalban) on Unsplash