DIY camera photo by Samata Katta (@sammykatta) on Unsplash