Jodhpur Rajasthan photo by Harshvardhan Art (@harshvardhanart) on Unsplash