Infinity photo by Varna Singh (@vks_78) on Unsplash