Benches trois photo by Gordon Williams (@artifactflash) on Unsplash