Talks photo by Karin Shaljyan (@karinsh) on Unsplash