How many ducks? photo by Oleksii Khodakivskiy (@bakermonk) on Unsplash