The Meadows bicycle photo by Ilya Ilyukhin (@ilyailyukhin) on Unsplash