Lost in the brush photo by Victor Zaragoza III (@viktormcfly) on Unsplash