Sunset behind Everest photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash