Rainy Denmark photo by Marjan Grabowski (@knaggit) on Unsplash