Runset in Namtso photo by Jiawei Zhang (@zhang435) on Unsplash