Serenity photo by Archit Harsh (@archit123) on Unsplash