Empty Room photo by Stephen Caserta (@caserta) on Unsplash