Apple Macbook Pro photo by Mark Solarski (@marksolarski) on Unsplash