Fashionable dress shoe. photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash