The brick transporter. photo by Avik Saha (@aviksaha) on Unsplash