Boy Kite Gandia photo by James Hensby (@jhjpg) on Unsplash